REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SERWISU CEBIOFORUM.COM

§1 Słownik

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenia: 

 • Sprzedawca ZWIĄZEK FIRM BIOTECHNOLOGICZNYCH BIOFORUM  z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882629; NIP: 7011020205, REGON: 388187704 
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która uprzednio zarejestrowała się w Sklepie, zaakceptowała Regulamin i korzysta ze Sklepu, poprzez w szczególności składanie Zamówień,
 • Sklep – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: https://cebioforum.com/cebioforum2023/ na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klienta – do których wyłączne prawa, w tym również prawa autorskie (zarówno osobiste jak i majątkowe), prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, przysługują Sprzedawcy; w Sklepie prezentowane są Produkty Sprzedawcy oraz Ceny Produktów;
 • Zamówienie – czynność techniczna polegająca na wyborze przez Klienta Produktów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Produkty – produkty występujące w obrocie gospodarczym, prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie, które Klient może zakupić poprzez złożenie Zamówienia i zapłatę Ceny.  
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Cena – oznacza cenę Produktu BRUTTO umieszczoną w Sklepie obok informacji o Produkcie; Ceny są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają kosztów realizacji przedmiotu Umowy; koszt dostawy przedmiotu Umowy do Klienta nie jest ujęty w Cenie Produktów; 
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem wskutek złożenia przez Klienta Zamówienia, akceptacji Regulaminu oraz zapłaty Ceny.
 • Metoda płatności – wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Zamówienie;
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania za jego pośrednictwem Produktów 
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 • Newsletter – wiadomość mailowa wysłana przez Sklep do Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, zawierająca informacje o działaniu Sklepu, po uprzednim dobrowolnym przekazaniu przez Klienta adresu e-mail, imienia i nazwiska.

§2 Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://cebioforum.com/cebioforum2023/  zwanego dalej „Sklepem”.
  2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie https://cebioforum.com/cebioforum2023/ Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W przypadku braku zgody na którekolwiek postanowienie Regulaminu lub z całym Regulaminem, jak również Polityki Prywatności, Sprzedawca prosi o nieakceptowanie tych dokumentów, nierejestrowanie się i niekorzystanie ze Sklepu, a w szczególności nie składanie Zamówień w Sklepie
  3. Każdy Klient, po uprzednim zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, zobowiązany jest do ich przestrzegania.
  4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu. Regulamin jest zamieszczony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wydruk.

§3 Korzystanie ze Sklepu

 1. Korzystanie z Sklepu oraz sprzedaż Produktów odbywają się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 tj. z dnia 2020.03.03 ze zm.). 
 2. Świadczone usługi obejmują:
  a.
  Rejestrację Klienta w Sklepie;
  b. Przeglądanie Sklepu, w tym zapoznawanie się z prezentowanymi Produktami możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet, bez konieczności uprzedniej Rejestracji, jednakże złożenie Zamówienia wymaga rejestracji Klienta w Sklepie poprzez złożenie Zamówienia – złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty,
  c. W czasie przeglądania zawartości Sklepu przez Klienta bądź użytkownika sieci Internet mogą być wyświetlane reklamy, co nie wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 3. Rejestracja i usługi, o których mowa w ust.2 powyżej, świadczone są bez opłat, chyba, że inaczej zastrzeżono w treści Regulaminu.
 4. W ramach korzystania ze Sklepu Klient nie może dostarczać lub przekazywać informacji lub danych, które:
  a. naruszają jakichkolwiek prawa osób trzecich,
  b.
  mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
  c.
  dotyczą lub mogą prowadzić do naruszenia praw własności intelektualnej, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) zarówno Sprzedawcy jak i podmiotów trzecich,
  d.
  mogą stanowić materiały, w wyniku których może dojść do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, lub innych publikacji, podobnych w treści lub działaniu,
  e. dotyczą lub ujawniają fałszywe lub nieprawdziwe dane osobowe Klienta. 
 5. Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a.
  korzystanie przez Klienta z połączonych hiperłączami stron, w tym za rzetelność, poprawność, aktualność, kompletność, zawartość oraz zgodność z powszechnie obowiązującym prawem, a także z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi danych zawartych na stronie Sklepu, w tym również te udostępniane przez Klienta
  b.
  oświadczenia, zapewniania, poczynania lub zaniedbania ze strony Klienta,
  c.
  przerwy w funkcjonowaniu Sklepu i usług personalizowanych zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.), jak również z przyczyn, za które Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności lub od nich niezależnych (siła wyższa itp.) i mogących powstać na skutek tego szkody,
  d.
  jakiekolwiek szkody Klientów mogące wynikać z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  e.
  szkody mogące powstać na skutek ujawnienia hasła do Sklepu lub Konta nieuprawnionym podmiotom,
  f.
  utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami, za które Sprzedawca lub podmioty przez niego upoważnione nie ponoszą odpowiedzialności lub od nich niezależnych, takimi jak przerwy w pracy, strajki, przyczyny stanowiące siłę wyższą.
 6. W celu właściwego korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  a. komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;
  b.
  aktywny adres mailowy (e-mail),
  c.
  włączoną obsługę plików cookies,
  d.
  włączoną obsługę okien wyskakujących (pop – up),
  e.
  włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
  f.
  system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
 7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowsze, iOS 8 lub nowsze, Windows Phone 8.1 lub nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM. Korzystanie z wersji mobilnej Sklepu możliwe jest także przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny. 
 8. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności:
  a.
  ingerować w korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów, w tym uniemożliwienie im korzystanie z niego,
  b.
  ingerować w zawartość lub charakter techniczny Sklepu.
 9. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Sklepu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Klient powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wystąpienia błędu lub problemów technicznych Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a.
  niekompatybilność Sklepu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Klienta lub z jego podłączeniem do publicznej sieci Internet;
  b.
  trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Sklepem, które leżą po stronie Klienta
 11. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy lub aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub części stanowi naruszenie prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż całość lub część Sklepu nie musi być nowatorska, unikatowa, posiadać zdolność patentową, być chroniona prawem autorskim, stanowić tajemnicy handlowej, być własnością lub też możliwość korzystania z nich może wynikać z odrębnego tytułu prawnego przysługującego Sprzedawcy lub podmiotom przez niego upoważnionym – w celu uznania takich treści za podlegające ochronie prawnej wynikającej z odrębnych przepisów. Klient korzystając ze Sklepu przyjmuje do wiadomości, iż całość lub część Sklepu stanowi wyłączną własność Sprzedawcy, został opracowany i uzyskany w wyniku wysiłków Sprzedawcy.
  12. Klient zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, publicznie lub nie, nie udostępniać, nie modyfikować, przerabiać, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści oraz informacji zawartych w Sklepie. Naruszenie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną, cywilną lub administracyjną podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne naruszenie tego obowiązku. 

§4 Rejestracja

 1. Rejestracja Klienta w Sklepie jest bezpłatna. 
 2. Rejestracja jest niezbędna do korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu, w tym szczególności do składania Zamówień. 
 3. Rejestracja dokonywana jest poprzez złożenie zamówienia na stronie Sklepu, akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności, a następnie przycisku „Register”. 
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty przez niego upoważnione oraz przekazywanie tych danych w zakresie wynikającym z odrębnego dokumentu (Polityka Prywatności). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże bez takiej zgody Sprzedawca nie będzie mógł zawrzeć Umowy z Klientem. Wyrażenie innych zgód zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym jest nieobowiązkowe i nie stanowi warunku zawarcia Umowy. 
 5. Formularz zamówienia zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

§5 Składanie Zamówień oraz Zasady płatności 

 1. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybór Produktów widocznych na stronie internetowej Sklepu. Klient wybierając Produkty informowany jest o ich Cenie. 
 2. W celu finalizacji Zamówienia Klient wybiera metodę płatności spośród wskazanych w formularzu zamówienia.
 3. Po dokonaniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę. 
 4. Umowa sprzedaży Produktów między Sprzedawcą a Klientem jest zawierana w momencie przyjęcia oferty, w sposób wskazany w ust. 4 powyżej. 
 5. Do Umowy pomiędzy Klientem jako Konsumentem a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 tj. z dnia 2020.02.21 ze zm.) W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sprzedawcy, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy następuje przez
  * przesłanie Klientowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość,
  * dołączenie dowodu zakupu.
 8. Zdjęcia zamieszczane na stronie Sklepu służą wyłącznie prezentacji Produktów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 9. Informacje o Produktach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są na stronie internetowej Sklepu w opisach dotyczących poszczególnych Produktów.
 10. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie Sklepu podlegają ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów. 

§6 Zasady Płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
  a.
  on-linie – za pomocą internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej (Przelewy24),
  b. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 2. Za moment zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Sprzedawcy lub jego odpowiedniego konta na platformie, o której mowa w ust. 1 lit. a. 
 3. Sprzedawca potwierdza dokonanie płatności przez Klienta, o której mowa w ust. 1 powyżej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust.4 poniżej, Klient będący Konsumentem może, w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, od Umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu przez Sprzedawcę lub skorzystać z własnego wzoru. Wypełniony formularz należy dostarczyć mailowo na adres: info@cebioforum.com lub pocztą na adres Sprzedawcy. 
 3. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest podanie numeru zamówienia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  a.
  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b.
  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c.
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d.
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e.
  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f.
  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  g.
  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  h.
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za przedmiot Umowy. 
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Klient, chyba, że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta. 
 8. Wyłączona jest rękojmia za wady fizyczne lub prawne w przypadku Umów zawieranych z przedsiębiorcami.

§8 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z umową Klient ma prawo złożyć reklamację. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien poinformować o tej okoliczności Sprzedającego listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, numer zamówienia, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta, chyba że krótszy termin wynika z odrębnych przepisów. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e-mailem lub telefonicznie.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy za zamówienie, którego dotyczy reklamacja nastąpi niezwłocznie.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. 
 3. W razie wszelkich wątpliwości, chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adres info@cebioforum.com 

§10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w siedzibie Sprzedawcy, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegółowy zakres i sposób przetwarzania danych przez Sprzedawcę został sprecyzowany w odrębnym dokumencie (Polityka Prywatności).

§11 Newsletter

 1. Subskrypcja Newslettera umożliwia zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji dotyczących Sklepu wysyłanych na podany przez nich adres mail. Newsletter może zawierać także treści reklamowe, promocyjne oraz handlowe.
 2. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna oraz dostępna dla każdego Klienta.
 3. W celu zapisania się do subskrypcji Newslettera należy podać adres e-mail oraz wyrazić zgodę na jego otrzymywanie.
 4. Po podaniu adresu e-mail Klient otrzyma na wyżej wymieniony adres e-mail link aktywacyjny/ wiadomość potwierdzającą zapisanie się do Newslettera.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w jego treści.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin normuje stosunki prawne pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) 
 3. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku zawarcia Umowy, w przypadku braku ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy a także w celu usprawnienia działania Sklepu, zmian metod płatności, poprawy ochrony prywatności Klienta i zapobieganiu nadużyciom. 
 6. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. 
 7. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego opublikowania w Sklepie. 
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:
  a. nie świadczy usług posprzedażnych;
  b.
  nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  c.
  nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  d.
  nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów o dostarczanie takich treści;
  e.
  nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  f.
  nie zawiera za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej;
  g.
  nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami sportowymi
 9. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 10. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, na stronie Sklepu.
 11. Regulamin wchodzi w życie 15.01.2023