REGULAMIN

/REGULAMIN
REGULAMIN2020-01-16T10:54:51+01:00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH CENTRAL EUROPEAN HEALTHCARE EXPO 2020

I. Informacje ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach podczas CEBioForum 2020 obowiązują wszystkich uczestnikówtargów, wystaw i ekspozycji organizowanych przez 8Business Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-273), przy ul. Rewolucji 9 lok. 3U, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000457952 zwaną dalej Organizatorem.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach są integralną częścią Zgłoszenia Uczestnictwa i łącznie z nim stanowią umowę zawartą pomiędzy stronami.

3. W targach mogą brać udział te firmy, których zakres działania oraz prezentowana oferta są zgodne z tematyką i zakresem branżowym targów, chyba że Organizator wyrazi zgodę na udział w targach firm, których oferta nie jest związana z zakresem branżowym targów.


II. Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenie udziału i wynajem powierzchni.
1.1. Zgłoszenie udziału i wynajem powierzchni targowej przez Wystawcę następuje po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionej Umowy podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
1.2. Podpisanie Umowy przez Wystawcę stanowi zawarcie umowy najmu powierzchni pomiędzy
Wystawcą i Organizatorem i zobowiązuje Wystawcę do:
a) dokonania płatności z tytułu uczestnictwa wynikającego z nadesłanej Umowy i w terminach określonych w Części VII niniejszego Regulaminu (Warunki płatności),b) przesłania kopii aktualnego wypisu z KRS lub kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku Wystawców zagranicznych dokumentu rejestracyjnego wydanego przez odpowiedni organ.
1.3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy zobowiązując się jednocześnie do pisemnego powiadomienia o tym firmy wnioskującej o zawarcie Umowy.
1.4. W przypadku dostarczenia Umowy po wyznaczonym w Umowie terminie Wystawca może nie mieć możliwości skorzystania z pełnej oferty targowej Organizatora.

2. Warunki objęcia stoiska targowego. Warunkami objęcia stoiska targowego jest wykonanie wszystkich następujących czynności:
a) dokonanie przez Wystawcę wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia na zasadach określonych w Części VII (Warunki płatności),

3. Forma udziału w targach
a) Wystawca bierze udział w targach we własnym imieniu i nie jest uprawniony do oddawania do użytkowania lub wynajmowania stoiska lub jego części firmom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień Części II pkt. 3 b-e,
b) Wystawca uprawniony jest do udostępnienia całości lub części powierzchni wystawienniczej innemu Wystawcy na zasadach Współwystawcy jedynie za pisemną zgodą Organizatora,
c) w przypadku wspólnych ekspozycji kilku firm na jednym stoisku należy podać wykaz firm w Umowie,
d) Wystawca jest zobowiązany do wniesienia w imieniu Współwystawcy wszelkich opłat i kosztów związanych z uczestnictwem Współwystawcy w targach; Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Współwystawcy, jak za swoje własne,
e) Wystawca oświadcza, że dokonuje zgłoszenia udziału Współwystawcy w targach za jego zgodą.


III. Zabudowa Stoiska

1. Wystawca, który zamówił powierzchnię niezabudowaną i zlecił wykonanie zabudowy wyspecjalizowanej firmie lub wykonuje ją we własnym zakresie ma obowiązek:
a) zgłosić na piśmie do Organizatora następujące dane: nazwę, dane teleadresowe oraz NIP firmy, która będzie wykonywała zabudowę stoiska,
b) uzgodnić z Organizatorem i przedstawić mu do zatwierdzenia najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem targów projekty: zabudowy wynajętej powierzchni, instalacji elektrycznej, instalacji wodnokanalizacyjnej, Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zgody na zabudowę firmie zabudowującej, która nie dopełni wymienionych w niniejszym punkcie zobowiązań,
c) złożyć oświadczenie o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy oraz instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) uzgodnić z Organizatorem terminy i harmonogramy prowadzenia prac,

2. Wykonawca Zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zgłosić się do Recepcji, w której zarejestruje firmę i wskazana zostanie lokalizacja stoiska. Warunkiem rozpoczęcia zabudowy stoiska przez Wykonawcę Zabudowy jest:
a) dokonanie przez Wystawcę wpłaty należności, określonej w części VII,
b) okazanie zatwierdzonych przez Organizatora projektów zgodnie z Częścią III pkt. 1 b) oraz złożenie oświadczenia, że zabudowa oraz instalacja elektryczna i wodnokanalizacyjna zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) Wykonawcy Zabudowy podczas montażu i demontażu stoisk zobowiązani są do oczyszczenia i uporządkowania zajmowanej powierzchni. W przypadku niewykonania powyższych prac Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy Zabudowy,
d) likwidacja ekspozycji może rozpocząć się po zakończeniu targów; Wykonawca Zabudowy zobowiązany jest przywrócić zajmowaną powierzchnię do pierwotnego stanu.

3. Za wszelkie stwierdzone przez Organizatora uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy Zabudowy odpowiada Wystawca.

4. Wystawca, który zlecił wykonanie zabudowy Organizatorowi zobowiązuje się:
a) urządzić i przygotować stoisko do ekspozycji najpóźniej do godz. 22:00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia targów,
b) zwrócić w stanie pierwotnym stoisko, a w razie uszkodzeń naprawić szkodę dotyczącą mienia Organizatora bądź firmy wykonującej zabudowę – wynajętej przez Organizatora.

5. Zagospodarowanie stoisk przez Wystawców może odbywać się w terminach określonych w pkt. 2 Postanowień Szczegółowych do Regulaminu Uczestnictwa w Targach.

6. Elementy zabudowy oraz wyposażenie stoisk pozostawione bez zawiadomienia Organizatora i nie usunięte w okresie montażu i demontażu stoisk uważa się za mienie porzucone.


IV. Eksponaty

1. Transport, spedycja i odprawa celna eksponatów i materiałów pomocniczych odbywa się na koszt Wystawcy.

2. Wszystkie przywożone przez zagranicznych Wystawców do Polski eksponaty, materiały reklamowe, środki spożywcze przeznaczone na przyjęcia i spotkania o charakterze reprezentacyjnym oraz towary przeznaczone do budowy i wyposażenia stoisk podlegają polskim przepisom celnym.

3. Rozładunek, załadunek i odprawa celna eksponatów, materiałów pomocniczych i innych, może odbywać się jedynie przez licencjonowanych spedytorów.

4. Przywóz i wywóz eksponatów powinien nastąpić w terminie podanym w pkt. 2 Postanowień Szczegółowych do Regulaminu Uczestnictwa w Targach.

5. W przypadku nie usunięcia eksponatów w wyznaczonym terminie Organizator będzie pobierał od Wystawcy pełną opłatę za magazynowanie eksponatów, nie ponosząc odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia eksponatów podczas ich przenoszenia i magazynowania.

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda